Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK
Linas Kranauskas, savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-09-28

18 laipsnių šilumos – klimato kaita?

  
18 laipsnių šilumos – klimato kaita? Kli­ma­to kai­ta ir le­dy­nų tirps­mas fa­ta­liš­kai pa­žeis Gol­fo sro­vės sta­bi­lu­mą.

Vasaros pamoka – aplinkosaugininkams su žaliaisiais ir ekoaktyvistais ne pakeliui, nes vieni per daug įsispecializavę, o kiti – esą populistai. Ir visų požiūriai išsiskiria ties klimato kaitos problema, kuri – ir dėl savo visuotinumo – kartais tampa pajuokos objektu. Tai bendrų taškų rasti nepavyks?

Va­sa­rą ke­li eko­lo­gi­nio švie­ti­mo bū­re­lio žur­na­lis­tai su­si­kū­rė sau sta­žuo­tę Klai­pė­do­je: pa­tik­ri­no įdo­mius nak­vy­nės va­rian­tus, ėji­mo į pa­jū­rį marš­ru­tus, apei­nant tar­šos ir triukš­mo ob­jek­tus bei ge­le­žin­ke­lių li­ni­jas, įbri­do į uos­ta­mies­čio Bal­ti­ją, o ki­tą­dien – Smil­ty­nės Bal­ti­ją, vi­siš­kai ki­to­kią. Pa­ke­liui su­tik­tas eko­re­dak­to­rius Mant­vy­das No­rei­ka pa­kon­sul­ta­vo, jog Pa­lan­go­je, pa­vyz­džiui, van­duo ža­lias ir žy­di, o Šven­to­jo­je ties Šven­to­sios žio­ti­mis bai­gė­si žu­vys – tiek iš upės, tiek jū­ros pu­sės. Taip per ke­lias va­lan­das pa­tik­ri­no­me eko­lo­gi­nę es­mi­nių Lie­tu­vos pa­jū­rio ku­ror­tų būk­lę.
Ke­lias su­tver­tas au­to­mo­bi­liams
 
Ta­čiau at­ėjo lai­kas grįž­ti na­mo ir prie dar­bų. Su­tel­ku­si min­tis į re­dak­ci­jos ir as­me­ni­nius biu­dže­tus, jū­ros gy­vy­bės spe­cia­lis­tė Rū­ta Še­ti­kai­tė pro­to štur­mo me­to­du pri­si­mi­nė ge­rai pa­tik­rin­tą eko­lo­giš­ką bū­dą ke­liau­ti – au­to­sto­pas, ki­taip dar va­di­na­mas tran­za­vi­mu. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, kad ne tik Klai­pė­dos iš­va­žia­vi­mo ar­te­ri­jas pės­čio­mis pa­siek­ti yra Si­zi­fo dar­bas, bet ir jo­kios au­to­sto­po vie­tos au­to­stra­do­je ne­su­ra­si: pra­si­dė­jo dar vie­nas Eu­ro­pos Są­jun­gos re­mia­mos re­konst­ruk­ci­jos – in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo eta­pas, ku­ria­me ky­la gi­gan­tiš­ki via­du­kai ir ap­link­ke­liai, žie­dai ir ap­va­žia­vi­mai, ta­čiau kol kas ne­nu­ma­ty­tas nė vie­nas ruo­žas pės­tie­siems, dvi­ra­čiams, vie­šo­jo trans­por­to – bent jau tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų – sto­te­lėms, per­ėjoms ar ki­tiems su­sto­ji­mams. At­si­da­rė ne­si­bai­gian­čio per­so­na­li­nių au­to­mo­bi­lių srau­to oazė, ku­rio­je šie au­to­mo­bi­liai – tai vie­nin­te­lis tiks­las, vie­nin­te­liai vei­kė­jai.
 
Vi­sa lai­mė, kad pa­vy­ko su­lauk­ti skam­bu­čio iš „car–sha­ring“ (au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si) gru­pės so­cia­li­nia­me tin­kle, ir už 50 lie­tu­viš­kos va­liu­tos vie­ne­tų mu­du įsi­so­di­no di­de­lė ma­ši­na, ke­liau­jan­ti tie­siai į Vil­nių. Be­je, įdo­mūs Vil­niaus tin­kla­raš­čiai pra­ne­ša, jog, ne­pro­fe­sio­na­liai skai­čiuo­jant, dau­gu­ma ke­liau­jan­čių ry­ti­niuo­se ar va­ka­ri­niuo­se mies­to au­to­mo­bi­lių srau­tuo­se yra vi­siš­kai vie­ni – t.y. au­to­mo­bi­ly­je sė­di tik pats vai­ruo­to­ja/s. Ne­jau­gi „car–sha­ring“ ne­ga­lė­tų veik­ti ir mies­to mas­tu?
 
Bo­ta­ni­kas: ža­lių­jų ko­vos yra iš­pūs­tos
 
Tuo­met pa­aiš­kė­jo ne­įti­kė­ti­nas su­ta­pi­mas – mū­sų vai­ruo­to­jas pa­si­ro­dė be­sąs dak­ta­ras Zig­man­tas Gu­džins­kas, Gam­tos ty­ri­mo cen­tro Bo­ta­ni­kos ins­ti­tu­to vy­res­ny­sis moks­li­nis dar­buo­to­jas. „A, ža­lie­ji...“ – nu­tę­sė bio­lo­gas. „Prieš ato­mi­nes pa­si­sa­kot? O ko­dėl? Kuo gi jas pa­kei­sit?“
 
Per ke­lias po­kal­bio mi­nu­tes su­pra­to­me, ko ge­ro, vie­ną es­min­ges­nių skir­čių tarp ža­lių­jų, eko­lo­gi­nių ak­ty­vis­tų ir „spe­cia­lis­tų“ – ap­lin­ko­sau­gos tar­nau­to­jų, pa­rei­gū­nų, moks­li­nin­kų: jiems ža­lie­ji esą „is­te­ri­kai“, iš­krai­pan­tys ir per­de­dan­tys pro­ble­mas, vie­toj sa­vo pla­ka­tų ir „po­li­ti­kos“ ne­mo­kan­tys pa­si­džiaug­ti viks­vos žie­de­liu ato­kio­je pel­kė­je. Mes, kaip ža­lie­ji, nu­stu­mia­me ant­klo­dę nuo sa­vo pu­sės: „spe­cia­lis­tams“ pa­grin­di­nis prie­kaiš­tas tas, kad jie ga­li iš­tir­ti dir­vo­že­mio struk­tū­rą, bio­į­vai­ro­vės ai­bę ir at­ski­rų rū­šių san­ty­kius iki mik­ro­sko­pi­nio tiks­lu­mo, ta­čiau be­veik ne­de­da jė­gų į su­ra­di­mą sce­na­ri­jų, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mas, nu­sta­ty­ti eko­lo­gi­nius pri­ori­te­tus, keis­ti gam­tą ar­dan­čią kul­tū­rą. O čia po­li­ti­ka – ne­iš­ven­gia­ma prie­mo­nė. Su­si­da­ro įspū­dis, kad ins­ti­tu­tų eko­lo­gams ir pa­čių pro­ble­mų ne­la­bai yra – bent jau Lie­tu­voj.
Su­si­ran­di ūks­mė­je pa­sken­du­sį eže­rė­lį, vis­kas ten įdo­mu, gy­vy­bės pil­na, tik vaikš­čiok su ki­bi­rė­liu ir tirk. Ką ga­li­ma sa­vo ty­ri­mo lau­ke at­sa­ky­ti į vi­sa­me pa­sau­ly­je (Lie­tu­vo­je taip pat) iš­si­ke­ro­ju­sias tra­ge­di­jas, kaip gy­vū­ni­jos ir au­ga­li­jos rū­šių ny­ki­mas, jū­rų ir van­de­ny­nų už­terš­tu­mas, at­lie­kų že­my­nai, Ama­zo­nės miš­kų ir le­dy­nų tirps­mas – ne­aiš­ku.
 
Moks­li­nin­ko ne­su­do­mi­no eko­lo­gi­niai ato­mi­nės ener­ge­ti­kos as­pek­tai, tar­šos ar­gu­men­tai. „Aš pats ty­riau Drūk­šių eže­rą, – at­sklei­dė jis. – Ir ne­ra­dau to­kių da­ly­kų, apie ku­riuos“... skel­bę ir bau­gi­nę ža­lie­ji. Ta­čiau pa­šne­ko­vą pa­gy­vi­na eko­no­mi­niai, są­nau­dų ir ne­at­sklei­džia­mos in­for­ma­ci­jos nau­ja­ja­me ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­te mo­ty­vai: „Taip, čia tai tei­sin­gai, žu­li­kai ten vi­si!” Ki­ta ver­tus, po­kal­biui pa­kry­pus į “Eko Re­dak­ci­jos” pro­jek­to me­tu R.Še­ti­kai­tės vyk­dy­tas ži­nių ir as­me­ny­bių pa­ieš­kas jū­ros eko­sis­te­mų pa­sau­ly­je, pa­aiš­kė­jo, kad Z.Gu­džins­kas pa­žįs­ta be­veik vi­sus šia te­ma ga­lin­čius kom­pe­ten­tin­gai kal­bė­ti ko­ri­fė­jus.
 
Su jau­ną­ja au­to­re kon­struk­ty­viai pa­si­keis­ta įvai­riais žmo­giš­kai­siais veiks­niais, lei­džian­čiais ge­riau įver­tin­ti kiek­vie­no pa­šne­ko­vo–eks­per­to pri­ei­na­mu­mą ir ži­nių gi­lu­mą. O ta­da van­de­nų ir su­si­ju­sios au­ga­li­jos ty­rė­jas už­da­vė to­kį pro­vo­kuo­jan­tį klau­si­mą, ku­ris ir mums ne­da­vė ra­my­bės vi­są va­sa­rą, ku­rią ap­lan­kė vos ke­lios karš­tos sa­vai­tės: o kaip jūs, ža­lie­ji, žiū­ri­te į kli­ma­to kai­tos pro­ble­mą, ku­ri da­bar pri­va­lo bū­ti at­spin­dė­ta kiek­vie­na­me pro­jek­te, pa­raiš­ko­je, pla­na­vi­mo do­ku­men­te ar lau­ko iš­vie­tės brė­ži­ny­je?
 
Kli­ma­to kai­ta – dar ne vis­kas
 
Ne vie­nas moks­li­nin­kų prog­no­zės mo­de­lis pre­ziu­muo­ja, kad kli­ma­to kai­ta ir le­dy­nų tirps­mas fa­ta­liš­kai pa­žeis Gol­fo sro­vės sta­bi­lu­mą, ku­ris Bal­ti­jos re­gio­no ša­lis ap­rū­pi­na ypa­tin­gu kli­ma­tu; be jo čia ga­li įsi­vy­rau­ti Si­bi­rui, šiau­rie­tiš­kes­niam ti­pui ar­ti­mes­ni orai, žo­džiu, dėl kli­ma­to at­ši­li­mo, iro­niš­ka, Lie­tu­vo­je ir ap­link jis ga­li... at­šal­ti. Ta­čiau, se­kant vie­šą­ją pub­li­cis­ti­nę ir ak­ty­vis­ti­nę erd­vę, eko­lo­gi­nes ir su­si­ju­sias, pa­ga­liau ir ne­su­si­ju­sias nau­jie­nas, vis ryš­kė­ja įspū­dis, kad kli­ma­to kai­ta kaip es­mi­nis kri­te­ri­jus, ku­riuo ją taip sun­ku bu­vo pa­vers­ti, vis la­biau ne­ten­ka sa­vo pra­di­nio ryš­ku­mo.
 
Dar ne taip se­niai kli­ma­to kai­tos šū­kiai pa­dė­jo mo­bi­li­zuo­ti ap­lin­kai ir jos li­ki­mui jaut­res­nes jė­gas. Ta­čiau da­bar bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti, kad jų ne­be­pa­kan­ka. Nors at­ro­dė, kad prieš po­rą me­tų pa­siek­ta kri­ti­nė ma­sė nuo­mo­nių ly­de­rių, eks­per­tų, kli­ma­to moks­li­nin­kų ir eko­lo­gų, ku­rie pa­tvir­ti­na niū­rias kli­ma­to at­ši­li­mo iš­va­das, ta­čiau te­be­si­tę­sian­tis dis­pu­tas šiuo klau­si­mu vis dėl­to vis la­biau blės­ta. Šian­dien gal kaip nie­kad tin­ka­ma pro­ga pri­pa­žin­ti, jog dar taik­les­nis žmo­gaus veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bū­tų, pa­pras­tai ta­riant, tar­šos mas­tas. Juk ga­myk­los ir stam­bios žem­dir­bys­tės ūkiai, pa­sta­tų ir ki­tos mies­tų sis­te­mos, trans­por­to ir ener­ge­ti­kos sek­to­riai iš­ski­ria į ap­lin­ką ne vien nu­val­kio­tą­jį CO2, ta­čiau ir mi­ria­dus ki­tų kenks­min­gų jun­gi­nių.
 
Vis dėl­to skep­tiš­kai ver­tė­tų žiū­rė­ti ir į pa­čius „kli­ma­to skep­ti­kus“. Juk dau­gu­ma at­ve­jų prieš CO2 iš­sky­ras ko­vo­jan­čios prie­mo­nės ma­ži­na ir tar­šą ap­skri­tai.
 

  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Du kelių policininkai tikrina susistabdę vargšelį „zapuko“ vairuotoją. Staiga iš toli baisiu greičiu atlekia naujas, galingas džipas. Vienas policininkas šoka jo stabdyti. Džipas sustoja pralėkęs puskilometrį, paskui atbulas privažiuoja prie policininkų. Lėtai atsidaro langas ir pro jį išlenda vos į tą langą telpantis piktas veidas.
– Tu stabdei, žąsine?! – pasiteirauja vairuotojas.
– Ne, ne aš, – išsigąsta policininkas.
– Tai gal tu? – klausia jis kito pareigūno.
– Ne, aš nestabdžiau, – puola atsikalbinėti ir antrasis.
– Klausykit, vyrukai, geriau jau grąžinkit man teises, – staiga pareiškia „zapuko“ vairuotojas, – arba aš pasakysiu, kuris stabdė.