Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-05-27

Šeimos politika: Lietuvai siūlomas Prancūzijos modelis

  
Šeimos politika: Lietuvai siūlomas Prancūzijos modelis Prancūzija sukūrė sistemą, kuri skatina šeimas susilaukti vaikų.

Sie­kiant ge­rin­ti Lie­tu­vos de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, bū­ti­na su­kur­ti šei­mos po­li­ti­ką, ku­ri leis­tų už­tik­rin­ti efek­ty­vią pa­ra­mą vai­kus au­gi­nan­tiems pi­lie­čiams. Sei­mo na­rio Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko nuo­mo­ne, sek­ti­nas pa­vyz­dys – Pran­cū­zi­ja.

Re­mian­tis šios ša­lies pa­tir­ti­mi pa­reng­tas krei­pi­ma­sis į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei fi­nan­sų mi­nist­rus, pra­šant ap­svars­ty­ti pa­ra­mos šei­moms mo­de­lio, tai­ko­mo Pran­cū­zi­jo­je, adap­ta­vi­mo Lie­tu­vo­je ga­li­my­bes.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­to at­lik­ta de­mo­gra­finių po­li­ti­kų ap­žval­ga at­sklei­džia, jog vie­na iš efek­ty­viau­sių de­mo­gra­finių po­li­ti­kų yra vyk­do­ma Pran­cū­zi­jo­je. Dėl šios prie­žas­ties ša­ly­je gims­ta­mu­mas nuo­sek­liai di­dė­jo. Pa­gal da­bar­ti­nius duo­me­nis, šio­je ša­ly­je vie­na mo­te­ris vi­du­ti­niš­kai pa­gim­do du vai­kus, to­dėl gy­ven­to­jų skai­čius Pran­cū­zi­jo­je yra vie­nas iš aukš­čiau­sių Eu­ro­po­je.
 
Ty­ri­mas at­sklei­džia, kad aukš­to gims­ta­mu­mo ro­dik­lio Pran­cū­zi­jo­je prie­žas­tis – ak­ty­vi šei­mos po­li­ti­ka. Ji orien­tuo­ta į lais­vą šei­mų pa­si­rin­ki­mą: gi­mus vai­ke­liui mo­ti­na ga­li rink­tis – to­liau dirb­ti ar au­gin­ti vai­kus. Pa­si­rin­ku­siai bet ku­rį iš šių va­rian­tų vals­ty­bė su­tei­kia tin­ka­mą pa­ra­mą, iš­plė­to­tą lop­še­lių ir dar­že­lių in­fra­struk­tū­rą, už­tik­ri­nan­čią aukš­tą pa­slau­gų ko­ky­bę. Šios įstai­gos dir­ba nuo anks­ty­vo ry­to (7 val.) iki vė­ly­vo va­ka­ro (18–19 val.), o pa­slau­gos pri­ei­na­mos nuo ta­da, kai vai­kui su­ei­na 2 ar 3 mė­ne­siai.
 
Šei­moms, no­rin­čioms vai­kus pri­žiū­rė­ti na­muo­se, su­tei­kia­mos tei­sės į vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas. Tai lei­džia pa­siek­ti kom­pro­mi­są tarp pa­ra­mos šei­mai prie­mo­nių.
 
Pran­cū­zi­jo­je tai­ko­mos vi­suo­ti­nės šei­mos iš­mo­kos, o svar­biau­sia vyk­do­ma ak­ty­vi ska­ti­ni­mo pro­gra­ma per mo­kes­čių sis­te­mą: ne tik ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis, ta­čiau ir pats mo­kes­čių ta­ri­fas pri­klau­so nuo pa­ja­mų su­mos, ten­kan­čios vie­nam as­me­niui šei­mo­je. Vi­sa Pran­cū­zi­jos mo­kes­čių sis­te­ma grin­džia­ma ne as­mens, o šei­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo prin­ci­pu, ypač pa­brė­žia­ma pa­ra­ma šei­moms, su­si­lau­ku­sioms dau­giau nei vie­no ar dvie­jų vai­kų.
Pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jo­je vien­gun­giui, ne­tu­rin­čiam vai­kų ir gau­nan­čiam 45 000 EUR pa­ja­mų per me­tus, bus tai­ko­mas 30 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas. Po mo­kes­čius ma­ži­nan­čios su­mos jis su­mo­kės 8 016 EUR pa­ja­mų mo­kes­čio. Ki­ta ver­tus, jei 45 000 EUR pa­ja­mų per me­tus ga­vę su­tuok­ti­niai, au­gi­nan­tys du vai­kus, jų pa­ja­moms bus tai­ko­mas 14 proc. ta­ri­fas ir po mo­kes­čius ma­ži­nan­čios su­mos ši šei­ma su­mo­kės 2 342 EUR pa­ja­mų mo­kes­čio.
 
Lie­tu­vai ver­tė­tų im­ti pa­vyz­dį iš Pran­cū­zi­jo­je tai­ko­mos po­li­ti­kos. Rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad Lie­tu­vo­je iš­lai­dos šei­mų pa­ra­mai su­da­ro vie­ną iš ma­žiau­sių pro­cen­tų BVP Eu­ro­po­je. Pa­ra­ma mo­kes­čių leng­va­to­mis be­veik nu­li­nė, o Pran­cū­zi­jo­je vi­sos trys prie­mo­nės (iš­mo­kos pi­ni­gais, pa­slau­gos ir mo­kes­čių prie­mo­nės) yra be­veik ly­gia­ver­tės. Šios ša­lies šei­mos po­li­ti­ka yra orien­tuo­ta į dau­ge­lio prie­mo­nių kom­plek­są. Anot ty­ri­mo, Pran­cū­zi­jo­je pri­skai­čiuo­ja­ma ke­lios de­šim­tys šei­moms skir­tų prie­mo­nių.
 
Tai­gi Pran­cū­zi­jos pa­tir­tis nau­din­ga ir ver­tin­ga. Jei no­ri­ma pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes kur­ti šei­mas ir su­si­lauk­ti ne vie­no vai­ko, bū­ti­na iš­ana­li­zuo­ti ir pri­tai­ky­ti ki­tų ša­lių ge­rą­ją pa­tir­tį bei orien­tuo­tis į kom­plek­si­nes prie­mo­nes.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Petriukas grįžta namo iš mokyklos ir surinkęs visą šeimą svetainėje pareiškia:
–Aš norėčiau informuoti visas suinteresuotas puses, kad šiandien aš, Petriukas, pasirodžiau prieš klasę visiškas idiotas, kai per pamoką viešai pateikiau man žinomą vaikų atsiradimo versiją su gandru, kurios tikrumą man patvirtino kai kurie iš čia esančių asmenų!