Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-05-27

Šeimos politika: Lietuvai siūlomas Prancūzijos modelis

  
Šeimos politika: Lietuvai siūlomas Prancūzijos modelis Prancūzija sukūrė sistemą, kuri skatina šeimas susilaukti vaikų.

Sie­kiant ge­rin­ti Lie­tu­vos de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, bū­ti­na su­kur­ti šei­mos po­li­ti­ką, ku­ri leis­tų už­tik­rin­ti efek­ty­vią pa­ra­mą vai­kus au­gi­nan­tiems pi­lie­čiams. Sei­mo na­rio Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko nuo­mo­ne, sek­ti­nas pa­vyz­dys – Pran­cū­zi­ja.

Re­mian­tis šios ša­lies pa­tir­ti­mi pa­reng­tas krei­pi­ma­sis į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei fi­nan­sų mi­nist­rus, pra­šant ap­svars­ty­ti pa­ra­mos šei­moms mo­de­lio, tai­ko­mo Pran­cū­zi­jo­je, adap­ta­vi­mo Lie­tu­vo­je ga­li­my­bes.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­to at­lik­ta de­mo­gra­finių po­li­ti­kų ap­žval­ga at­sklei­džia, jog vie­na iš efek­ty­viau­sių de­mo­gra­finių po­li­ti­kų yra vyk­do­ma Pran­cū­zi­jo­je. Dėl šios prie­žas­ties ša­ly­je gims­ta­mu­mas nuo­sek­liai di­dė­jo. Pa­gal da­bar­ti­nius duo­me­nis, šio­je ša­ly­je vie­na mo­te­ris vi­du­ti­niš­kai pa­gim­do du vai­kus, to­dėl gy­ven­to­jų skai­čius Pran­cū­zi­jo­je yra vie­nas iš aukš­čiau­sių Eu­ro­po­je.
 
Ty­ri­mas at­sklei­džia, kad aukš­to gims­ta­mu­mo ro­dik­lio Pran­cū­zi­jo­je prie­žas­tis – ak­ty­vi šei­mos po­li­ti­ka. Ji orien­tuo­ta į lais­vą šei­mų pa­si­rin­ki­mą: gi­mus vai­ke­liui mo­ti­na ga­li rink­tis – to­liau dirb­ti ar au­gin­ti vai­kus. Pa­si­rin­ku­siai bet ku­rį iš šių va­rian­tų vals­ty­bė su­tei­kia tin­ka­mą pa­ra­mą, iš­plė­to­tą lop­še­lių ir dar­že­lių in­fra­struk­tū­rą, už­tik­ri­nan­čią aukš­tą pa­slau­gų ko­ky­bę. Šios įstai­gos dir­ba nuo anks­ty­vo ry­to (7 val.) iki vė­ly­vo va­ka­ro (18–19 val.), o pa­slau­gos pri­ei­na­mos nuo ta­da, kai vai­kui su­ei­na 2 ar 3 mė­ne­siai.
 
Šei­moms, no­rin­čioms vai­kus pri­žiū­rė­ti na­muo­se, su­tei­kia­mos tei­sės į vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas. Tai lei­džia pa­siek­ti kom­pro­mi­są tarp pa­ra­mos šei­mai prie­mo­nių.
 
Pran­cū­zi­jo­je tai­ko­mos vi­suo­ti­nės šei­mos iš­mo­kos, o svar­biau­sia vyk­do­ma ak­ty­vi ska­ti­ni­mo pro­gra­ma per mo­kes­čių sis­te­mą: ne tik ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis, ta­čiau ir pats mo­kes­čių ta­ri­fas pri­klau­so nuo pa­ja­mų su­mos, ten­kan­čios vie­nam as­me­niui šei­mo­je. Vi­sa Pran­cū­zi­jos mo­kes­čių sis­te­ma grin­džia­ma ne as­mens, o šei­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo prin­ci­pu, ypač pa­brė­žia­ma pa­ra­ma šei­moms, su­si­lau­ku­sioms dau­giau nei vie­no ar dvie­jų vai­kų.
 
Pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jo­je vien­gun­giui, ne­tu­rin­čiam vai­kų ir gau­nan­čiam 45 000 EUR pa­ja­mų per me­tus, bus tai­ko­mas 30 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas. Po mo­kes­čius ma­ži­nan­čios su­mos jis su­mo­kės 8 016 EUR pa­ja­mų mo­kes­čio. Ki­ta ver­tus, jei 45 000 EUR pa­ja­mų per me­tus ga­vę su­tuok­ti­niai, au­gi­nan­tys du vai­kus, jų pa­ja­moms bus tai­ko­mas 14 proc. ta­ri­fas ir po mo­kes­čius ma­ži­nan­čios su­mos ši šei­ma su­mo­kės 2 342 EUR pa­ja­mų mo­kes­čio.
 
Lie­tu­vai ver­tė­tų im­ti pa­vyz­dį iš Pran­cū­zi­jo­je tai­ko­mos po­li­ti­kos. Rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad Lie­tu­vo­je iš­lai­dos šei­mų pa­ra­mai su­da­ro vie­ną iš ma­žiau­sių pro­cen­tų BVP Eu­ro­po­je. Pa­ra­ma mo­kes­čių leng­va­to­mis be­veik nu­li­nė, o Pran­cū­zi­jo­je vi­sos trys prie­mo­nės (iš­mo­kos pi­ni­gais, pa­slau­gos ir mo­kes­čių prie­mo­nės) yra be­veik ly­gia­ver­tės. Šios ša­lies šei­mos po­li­ti­ka yra orien­tuo­ta į dau­ge­lio prie­mo­nių kom­plek­są. Anot ty­ri­mo, Pran­cū­zi­jo­je pri­skai­čiuo­ja­ma ke­lios de­šim­tys šei­moms skir­tų prie­mo­nių.
Tai­gi Pran­cū­zi­jos pa­tir­tis nau­din­ga ir ver­tin­ga. Jei no­ri­ma pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes kur­ti šei­mas ir su­si­lauk­ti ne vie­no vai­ko, bū­ti­na iš­ana­li­zuo­ti ir pri­tai­ky­ti ki­tų ša­lių ge­rą­ją pa­tir­tį bei orien­tuo­tis į kom­plek­si­nes prie­mo­nes.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Studentas kaime priverstas ieškotis nakvynės. Ateina pas ūkininką ir prašo priglausti. Ūkininkas:
- Matai, ankštai gyvename. Gali pernakvoti pas mano dukrą vienoje lovoje arba įsitaisyti tvarte.
Studentas mąsto: "Turbūt ir duktė to ūkininko baisi, kad su svetimu į lovą guldo. Gal raupsuota kokia..."
Nusprendžia nakvoti tvarte. Ryte studentas prausiasi prie šulinio. Prie jo prieina graži mergina ir atneša rankšluostį. Studentas nustebęs klausia:
- Kas tu tokia, gražuole?
Mergina:
- Aš ūkininko duktė. O kas tu?
Studentas:
- O aš asilas. Va, iš to tvarto...