pirmadienis, rugpjūčio 15 d.
Alytiškiui per teismą pavyko apsiginti nuo agentūros noro prisiteisti pinigus už neparduotą sklypą
Alma Mosteikaitė, Alytaus naujienos
Tomas Lukšys, Fotodiena
Teisėjo mantija

Be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys šian­dien jau­čia­si įro­dęs sa­vo tiesą Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei „Mi­ro­da“. Ji per teis­mą sie­kė iš A. Trei­gio pri­si­teis­ti maž­daug 3 tūkst. eu­rų už pa­ve­di­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų są­ly­gų ne­vyk­dy­mą.

Aly­tiš­kis to­kia su­tar­ti­mi pa­ve­dė agen­tū­rai or­ga­ni­zuo­ti jam pri­klau­san­čio skly­po mies­te, Sa­natorijos gatvėje, par­da­vi­mą. Ta­čiau pir­kė­ją su­si­ra­do pats A. Trei­gys.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai „Mi­ro­dos“ ieš­ki­nį at­me­tė.

Pir­kė­jo agen­tū­ra ne­su­ra­do

A. Trei­gys su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra ben­dro­ve „Mi­ro­da“ pa­ve­di­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė 2019-ųjų sau­sio vi­du­ry­je. Šia su­tar­ti­mi aly­tiš­kis agen­tū­rai pa­ve­dė or­ga­ni­zuo­ti jam pri­klau­san­čio 11 arų skly­po Dzūki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, par­da­vi­mą. Agen­tū­ra įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti to­kį dar­bą – par­duo­dant skly­pą teik­ti tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas, re­kla­muo­ti par­duo­da­mą tur­tą.

Ta­čiau „Mi­ro­da“ A. Trei­gio skly­po ne­par­da­vė. Jis pir­kė­ją su­si­ra­do pats ir sa­vo skly­pą Sa­na­to­ri­jos gatvėje par­da­vė per­nykš­tės lie­pos pra­džio­je.

Ne­tru­kus aly­tiš­kis ga­vo pra­ne­ši­mą iš agen­tū­ros dėl pa­ve­di­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų nevykdy­mo ir ap­mo­kė­ji­mo už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas pa­gal mi­nė­tą su­tar­tį.

Kaip sa­kė A. Trei­gys, iš jo pa­rei­ka­lau­ta su­mo­kė­ti 3 proc. nuo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos par­duo­da­mo tur­to kainos ar­ba ne ma­žiau nei 700 eu­rų, taip pat su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dels­pi­ni­gius ir bau­dą, iš vi­so apie 3 tūkst. eu­rų.

„Mi­ro­dai“ jis bu­vo su­mo­kė­jęs 150 eu­rų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį už skel­bia­mą skly­po par­da­vi­mą.

Su agen­tū­ros rei­ka­la­vi­mu aly­tiš­kis ne­si­taiks­tė ir pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ap­skun­dė Vals­ty­bi­nei vartoto­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai. Pas­ta­ro­ji kai ku­rias są­ly­gas pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis.

Mi­ro­da“ krei­pė­si į teis­mą

Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra ben­dro­vė „Mi­ro­da“ su ieš­ki­niu A. Trei­giui krei­pė­si į Aly­taus apylin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus. Pra­šė iš aly­tiš­kio pri­teis­ti 700 eu­rų at­ly­gi­ni­mą pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­tį, 2100 eu­rų bau­dą ir 5 proc. me­ti­nes pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas nuo pri­teis­tos su­mos iki teis­mo sprendi­mo įvyk­dy­mo bei tu­rė­tas by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Iš vi­so – maž­daug 3 tūkst. eu­rų.

Agen­tū­ra teis­mui nu­ro­dė, kad su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dė tin­ka­mai, par­duo­da­mas tur­tas bu­vo foto­gra­fuo­ja­mas, re­kla­muo­ja­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­luo­se, in­for­ma­ci­ja apie par­duo­da­mą skly­pą da­li­ja­ma­si su ki­to­mis Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ro­mis. O apie A. Trei­gio sa­va­ran­kiš­kai par­duo­tą skly­pą „Mi­ro­da“ su­ži­no­jo iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rių re­gist­ra­to­riaus.

Agen­tū­ra pra­šo­mą pri­teis­ti pi­ni­gų su­mą grin­dė ati­tin­ka­mais su­tar­ties punk­tais, ku­riais įsi­pa­rei­go­ta nevyk­dy­ti jo­kių tur­to par­da­vi­mo, do­va­no­ji­mo ar ki­tų san­do­rių apie tai ne­in­for­ma­vus „Mi­ro­dos“, o jei taip ne­pa­da­ry­ta, su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos fi­nan­si­nės sank­ci­jos.

Aly­tiš­kis, ne­su­tik­da­mas su ieš­ki­niu, teis­mui nu­ro­dė, kad agen­tū­ra ne­at­li­ko sa­vo dar­bo ir ne­pa­tei­kė įrody­mų, ko­kius dar­bus at­li­ko per dve­jus skly­po pra­da­vi­nė­ji­mo me­tus. A. Trei­gio įsi­ti­ki­ni­mu, „Mi­ro­da“ ieš­ki­nį grin­dė ne­są­ži­nin­go­mis su­tar­ties są­ly­go­mis, tai pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, to­kia su­tar­tis agen­tū­rai už­tik­ri­na pa­ja­mas bet ko­kiu at­ve­ju, net jei­gu ji ir ne­įvyk­do­ma.

Ko­kiais ar­gu­men­tais teis­mas sto­jo aly­tiš­kio pu­sėn?

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad šiuo at­ve­ju skly­po pir­kė­ją su­ra­do pats A. Trei­gys, o su­tar­ty­je su­si­tar­ta dėl apmo­kė­ji­mo pa­sie­kus re­zul­ta­tą. Tad aly­tiš­kis tu­ri pa­grin­dą ne­mo­kė­ti „Mi­ro­dai“ at­ly­gi­ni­mo, vadovaujan­tis Ci­vi­li­niu ko­dek­su.

Taip pat teis­mas teigė, kad pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są ne­są­ži­nin­go­mis lai­ko­mos var­to­ji­mo su­tar­čių sąly­gos, ku­rios ša­lių ne­bu­vo ap­tar­tos in­di­vi­du­a­liai, jei­gu jos iš es­mės pa­žei­džia ša­lių tei­sių ir pa­rei­gų pu­siau­svy­rą ir var­to­to­jo tei­ses bei in­te­re­sus. Nag­ri­nė­ja­mu at­ve­ju tarp ša­lių su­da­ry­ta su­tar­tis yra standar­ti­nė, ša­lių są­ly­gos ne­bu­vo ap­tar­tos in­di­vi­du­a­liai, o su­tar­ties są­ly­ga dėl bau­di­nių, ne­te­sy­bų pažeidžia su­tar­ties ša­lių tei­sių bei pa­rei­gų pu­siau­svy­rą. Pri­pa­žin­tas lai­ky­ti­nas ne­pa­grįs­tu didelis mokestis agen­tū­rai už par­duo­tą tur­tą, to­kią iš­va­dą yra pa­tei­ku­si ir Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad agen­tū­ra ne­įvyk­dė su­tar­ties są­ly­gos su­ras­ti pir­kė­ją, ta­čiau rei­ka­la­vo su­mo­kė­ti bau­dą už tai, jog A. Trei­gys pats jį su­si­ra­do. Tad teis­mas „Mi­ro­dos“ ieš­ki­nį at­me­tė.

Ar agen­tū­ra to­kį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mą skųs Kau­no apy­gar­dos teis­mui? Su „Mi­ro­dos“ di­rek­to­re Ri­ma Mit­kie­ne su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

„Žmo­nės su pa­na­šio­mis is­to­ri­jo­mis tu­rė­tų kreip­tis į teis­mą. Ne­ga­li­ma api­plė­ši­nė­ti žmo­nių su išgalvotomis te­ori­jo­mis“, – sa­kė A. Trei­gys po pri­im­to teis­mo spren­di­mo.

2022 08 02 11:47
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt