trečiadienis, rugsėjo 23 d.
A.Lukašenka aplink save vynioja spygliuotą vielą
tiesa.com

Besidairantis į Vakarus ir jų paramos laukiantis A.Lukašenka nutarė didinti represinių struktūrų galias. Kita vertus, jis apriboja nevyriausybinių organizacijų ir politinės opozicijos finansavimą iš užsienio.

Įsta­ty­mų, iš­ple­čian­čių KGB ga­lias, re­gu­liuo­jan­čių ma­si­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą, taip pat vi­suo­me­ni­nę–po­li­ti­nę opo­zi­ci­jos veik­lą ša­ly­je, pa­tai­sos bu­vo pri­im­tos jau pir­mą­ją par­la­men­to ru­dens se­si­jos dar­bo die­ną, spa­lio 3 d. va­ka­re, ne­da­ly­vau­jant ži­niask­lai­dai. Ben­dras įsta­ty­mo pro­jek­tas „Dėl kai ku­rių Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų ir pa­pil­dy­mų“ Mi­nist­rų Ta­ry­bos bu­vo pa­siū­ly­tas dar rug­sė­jo 30 d. Ne­pa­pras­tai sku­biai – jau po tri­jų die­nų – jiems pri­ta­rė Že­mie­ji par­la­men­to rū­mai, o pas­kui – Aukš­tie­ji. Laik­raš­tis „Kom­mer­sant“ pra­ne­ša, kad vos pra­dė­jus svars­ty­mą ži­niask­lai­da iš po­sė­džių sa­lės bu­vo iš­pra­šy­ta, to­dėl apie pri­im­tą pro­jek­tą vi­suo­me­nė su­ži­no­jo tik spa­lio 6 d., kai jis pa­si­ro­dė Na­cio­na­li­nia­me re­gist­re.

Re­ži­mas įtei­si­na „ba­na­nų“ ba­lius...

Pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą „nu­ma­to­ma to­liau griež­tin­ti ap­ri­bo­ji­mus pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir pi­lie­ti­nės opo­zi­ci­jos, ir taip vei­kian­čių su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, veik­lai ša­ly­je“. Įsta­ty­mo dėl ma­si­nių ren­gi­nių pa­tai­sos ap­ri­bo­ja Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių tei­ses į žo­džio ir su­si­rin­ki­mų lais­vę. Bet ko­kie vi­suo­me­ni­niai pro­tes­tai be val­džios lei­di­mo už­draus­ti, o ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas per už­sie­nio struk­tū­ras tam­pa nu­si­kal­ti­mu.

Tre­čias įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl vals­ty­bės sau­gu­mo or­ga­nų įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­ris kol kas pa­teik­tas par­la­men­tui svars­ty­ti, la­bai pa­di­di­na spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­buo­to­jų ga­lias, pa­vyz­džiui, lei­džia ne­var­žo­mai įsi­brau­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu į gy­ve­na­mą­sias ir dar­bo pa­tal­pas, var­to­ti fi­zi­nę jė­gą ir spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes. KGB dar­buo­to­jui leis­ta pa­nau­do­ti net­gi gin­klą, gu­mi­nę laz­dą, iš­lauž­ti du­ris vi­du­ry nak­ties, ir jam ne­teks at­sa­ko­my­bė už prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mą, jei­gu jis „vei­kė vyk­dy­da­mas pri­va­lo­mą jam įsa­ky­mą ar­ba po­tvar­kį, pri­im­tą nu­sta­ty­ta tvar­ka“.

Įsta­ty­mo pro­jek­to teks­te sa­ko­ma, kad „pi­ni­gi­nės lė­šos ir ki­tas tur­tas, ku­rį po­li­ti­nės par­ti­jos, są­jun­gos ir ju­ri­di­niai as­me­nys ga­vo iš šiuo straips­niu už­draus­tų šal­ti­nių, tu­ri bū­ti per­duo­ti vals­ty­bei“. Tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios per me­tus ne­ati­da­vė vals­ty­bei iš už­sie­nio gau­tą ne­at­ly­gin­ti­ną fi­nan­si­nę pa­ra­mą, bus lai­ko­mos ne­tei­sė­to­mis ir už­draus­tos. Pa­ra­ma už­sie­nio vals­ty­bei, or­ga­ni­za­ci­jai ar jų at­sto­vams, „esant na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ken­kian­čiai veik­lai“, ver­ti­na­ma kaip vals­ty­bės iš­da­vi­mas ir bau­džia­ma lais­vės at­ėmi­mu nuo 7 iki 10 me­tų. Taip pat bau­džia­ma už ne­tei­sė­tus rin­ki­mų, re­fe­ren­du­mų, ma­si­nių pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mus, ir už tai už gro­tų ga­li­ma at­si­dur­ti tre­jiems me­tams.

Grįž­ta sta­li­ni­nės nak­tys

Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai iš kar­to pa­reiš­kė pro­tes­tus dėl to­kių rep­re­si­nių prie­mo­nių. In­ter­viu laik­raš­čiui „Kom­mer­sant“ Hel­sin­kio pi­lie­ti­nės asam­blė­jos Bal­ta­ru­si­jos sky­riaus va­do­vas Ole­gas Gu­la­kas pa­reiš­kė, kad da­bar Bal­ta­ru­si­jos jė­gos struk­tū­ros įgy­ja to­kias pa­čias tei­ses, kaip KGB or­ga­nai J.Sta­li­no lai­kais. Ne­pri­klau­so­mas bal­ta­ru­sių eks­per­tas Ju­ri­jus Chaš­če­vat­skis sa­kė, kad nau­jie­ji įsta­ty­mai – tai val­džios bai­mės re­zul­ta­tas, kai jai ky­la ne­ri­mas dėl gi­lė­jan­čios kri­zės ša­lies eko­no­mi­ko­je ir dėl to ar­tė­jan­čio so­cia­li­nio su­ki­li­mo.

„Vi­sų šių nuo­sta­tų pri­ėmi­mo prie­žas­tis vie­na – tai val­džios bai­mė, kad ga­li pra­si­dė­ti ne­ra­mu­mai. Grie­bia­ma­si rep­re­si­jų, nes ki­tų prie­mo­nių val­džia jau ne­be­tu­ri. Anks­čiau gy­ven­to­jų lo­ja­lu­mas bu­vo per­ka­mas, jiems ką nors nu­me­tant, da­bar li­ko tik bai­mė“, – sa­kė agen­tū­rai „Reu­ters“ po­li­to­lo­gas Alek­san­dras Klas­kov­skis. „Mums se­niai lai­kas keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją, nes iš jos ga­ran­tuo­tų tei­sių vis vie­na nie­ko ne­be­li­ko. Mes ir taip gy­ve­no­me ge­te Eu­ro­pos cen­tre, bet da­bar mes va­ro­mi į kon­cen­tra­ci­jos la­ge­rį, su spyg­liuo­ta vie­la ir sar­gy­bi­niais bokš­te­liuo­se“, – sa­kė bu­vu­sio kan­di­da­to į pre­zi­den­tus An­dre­jaus Sa­ni­ko­vo žmo­na I.Cha­lip, ku­ri pa­ti bu­vo nu­teis­ta už da­ly­va­vi­mą ak­ci­jo­je dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mu lyg­ti­nai“.

Dėl nau­jų įsta­ty­mų ne­ri­mą iš­reiš­kė ES va­do­vai. An­tai ES vy­riau­sio­sios įga­lio­ti­nės už­sie­nio rei­ka­lams Cat­he­ri­ne As­hton at­sto­vė Ma­ja Ko­či­jan­čič in­ter­viu agen­tū­rai „Be­la­PAN“ pa­ra­gi­no Bal­ta­ru­si­jos val­džią at­si­sa­ky­ti ke­ti­ni­mų pa­di­din­ti ša­lies sau­gu­mo KGB ga­lias ir taip su­var­žy­ti ga­li­my­bes veik­ti po­li­ti­nei opo­zi­ci­jai. „ES ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją at­si­sa­ky­ti šių tri­jų įsta­ty­mo pro­jek­tų, nes jie reikš­tų rim­tą žings­nį at­gal žmo­gaus tei­sių ir įsta­ty­mo vir­še­ny­bės sri­ty­je Bal­ta­ru­si­jo­je. Mes to­liau sek­si­me si­tu­a­ci­ją ir esa­me pa­si­ren­gę im­tis ati­tin­ka­mų veiks­mų“, – pa­reiš­kė M.Ko­či­jan­čič.

Žings­nis į Va­ka­rus, du žings­niai – at­gal

2004 m. spa­lio 17 d. Bal­ta­ru­si­jo­je įvy­ko re­fe­ren­du­mas, ku­ris ta­po opo­zi­ci­jos pra­lai­mė­ji­mo pra­džia. Mat 77,3 proc. rin­kė­jų pri­ta­rė, kad iš Kon­sti­tu­ci­jos bū­tų pa­ša­lin­ti pre­zi­den­to ka­den­ci­jų ap­ri­bo­ji­mai. Tuo­met A.Lu­ka­šen­ka įgi­jo tei­sę da­ly­vau­ti ki­tuo­se rin­ki­muo­se ir iš es­mės ne­ri­bo­ti sa­vo ka­den­ci­jų skai­čiaus.

Po pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 19 d. rin­ki­mų, kai A.Lu­ka­šen­ka žiau­riai nu­mal­ši­no pro­tes­tų da­ly­vius, o sa­vo kon­ku­ren­tus su­so­di­no už gro­tų, Va­ka­rai įve­dė vi­zų sank­ci­jas A.Lu­ka­šen­kai ir jo pa­val­di­niams. Per šiuos de­vy­nis mė­ne­sius į as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos sank­ci­jos, są­ra­šą iš vi­so yra įtrauk­ta dau­giau kaip 200 žmo­nių.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je Eu­ro­pos Są­jun­ga iš­plė­tė sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai, įšal­dy­da­ma dar 16 pa­rei­gū­nų ak­ty­vus ir už­draus­da­ma jiems at­va­žiuo­ti į Ben­dri­ją. Ke­tu­ri iš jų, kaip ma­no­ma, su­si­ję su by­la prieš žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos ju­dė­ji­mo „Ves­na“ va­do­vą Ale­sį Be­liac­kį. Prieš tai pas­ta­rą­jį kar­tą ES sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai skel­bė bir­že­lį, kai Briu­se­lis ėmė­si prie­mo­nių prieš tris bal­ta­ru­sių vals­ty­bi­nes ben­dro­ves ir ke­tu­ris A.Lu­ka­šen­kos ap­lin­kos vei­kė­jus.

Tie­są sa­kant, ne­pai­sy­da­mas to, A.Lu­ka­šen­ka da­ro tam tik­rus re­ve­ran­sus Va­ka­rams. Iki spa­lio jis pa­lei­do į lais­vę pir­ma lai­ko dau­gu­mą nu­teis­tų per­nai vy­ku­sių pro­tes­to ak­ci­jų prieš jo per­rin­ki­mą ket­vir­ta­jam lai­ko­tar­piui da­ly­vių. Jis pa­ža­dė­jo su­teik­ti ma­lo­nę li­ku­siems už gro­tų opo­nen­tams, jei­gu jie pa­teiks jam pra­šy­mus. Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas ne­se­niai Mins­ke vie­šė­ju­siam Bul­ga­ri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui Ni­ko­la­jui Mla­de­no­vui sa­kęs, kad per spa­lį iš ka­lė­ji­mų pa­lei­si­ąs vi­sus po­li­ti­nius ka­li­nius. Agen­tū­ros „Reu­ters“ duo­me­ni­mis, N.Mla­de­no­vas su­ti­kęs bū­ti tar­pi­nin­ku Mins­ko de­ry­bo­se su ES. Per bul­ga­rų di­plo­ma­tą A.Lu­ka­šen­ka esą sa­kęs, kad Bal­ta­ru­si­jai ne­nau­din­gos ES sank­ci­jos, ir jis ieš­kąs ke­lių jas su­švel­nin­ti.

„Reu­ters“ pri­du­ria, kad tar­pi­nin­ko mi­si­jos at­si­sa­kė Uk­rai­na ir Lie­tu­va. Ki­je­vas įsi­žei­dė dar ba­lan­dį, kai A.Lu­ka­šen­ka V.Ja­nu­ko­vy­čių pa­va­di­no „utė­lė­tu“ („všy­vim“), o Vil­nius su­ga­di­no san­ty­kius su Mins­ku, kai šiam Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo ins­ti­tu­ci­jos per­da­vė fi­nan­si­nę in­for­ma­ci­ją apie A.Be­liac­kį.

***

Šiaip ar taip, tarp Va­ka­rų ir A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mo ato­drė­kio kol kas ne­ma­ty­ti. Dik­ta­to­riui at­si­sa­kius da­ly­vau­ti vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je dėl „Ry­tų part­ne­rys­tės“ pro­gra­mos, ES su­stab­dė 9 mlrd. eu­rų pa­sko­los tei­ki­mą Mins­kui ir pa­ta­rė kreip­tis į TVF, ku­ris sa­vo ruož­tu rei­ka­lau­ja di­des­nių vals­ty­bi­nio Bal­ta­ru­si­jos įmo­nių pri­va­ti­za­ci­jos tem­pų.

Ga­li bū­ti, kad per spa­lį iš Bal­ta­ru­si­jos ka­lė­ji­mų bus pa­leis­ti ir tie 25 li­kę po­li­ti­niai ka­li­niai (pa­gal „Kom­mer­sant“), o iki gruo­džio 19–osios me­ti­nių Mins­kas gaus rei­kia­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, ta­čiau nau­jas rep­re­si­nių struk­tū­rų iš­aukš­ti­ni­mas kai­my­ni­nė­je ša­ly­je dar la­biau pa­ker­ta sil­pnus de­mo­kra­tijos dai­gus ir grą­ži­na re­ži­mą ko­kius 75–rius me­tus at­gal.

www.is­kaus­kas.lt

2011 10 27 16:00
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt