penktadienis, birželio 5 d.
Len­ki­jo­je be­veik pu­sė ku­ni­gų no­rė­tų tu­rė­ti šei­mas
tiesa.com

Len­ki­jos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios dva­si­nin­kai skep­tiš­kai ver­ti­na ce­li­ba­tą: kaip ro­do ap­klau­sos, dau­giau nei pu­sė ku­ni­gų no­rė­tų tu­rė­ti šei­mas, o 10 proc. jų jau yra su­si­lau­kę vai­kų, pra­ne­ša sa­vait­raš­tis „Przek­roj“.

Poz­na­nės uni­ver­si­te­to Te­olo­gi­jos fa­kul­te­to re­li­gi­jos so­cio­lo­gi­jos pro­fe­so­riaus Jo­ze­fo Ba­nia­ko (Ju­ze­fo Ba­nia­ko) nuo­mo­ne, ce­li­ba­tas drau­džia ku­ni­gams tuok­tis, ta­čiau tie­sio­giai ne­įpa­rei­go­ja su­si­lai­ky­ti nuo ly­ti­nių san­ty­kių, to­dėl ga­li­ma teig­ti, jog ku­ni­gai, ku­rie gy­ve­na su mo­te­ri­mis, ne­lau­žo Baž­ny­čiai duo­tos prie­sai­kos.

Moks­li­nin­ko at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad kas tre­čias iš 800 ap­klaus­tų ku­ni­gų pri­si­pa­ži­no tu­rė­ję ly­ti­nių san­ty­kių su mo­te­ri­mis. 12 proc. ku­ni­gų ne­slė­pė tu­rin­tys mei­lu­žes, o ap­klau­sos ro­do, jog vai­kų vei­kiau­siai tu­ri 10–15 proc. Len­ki­jos ka­ta­li­kų dva­si­nin­kų.

J.Ba­nia­kas nu­ro­do, jog ku­ni­gai flir­tuo­ja net­gi su ne­pil­na­me­tė­mis, ta­čiau so­cio­lo­gui ne­pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kiek dva­si­nin­kų me­ta ku­ni­gys­tę dėl mo­te­rų, nes Baž­ny­čios hie­rar­chai tei­gia, jog to­kių duo­me­nų ne­ren­ka.

Pa­sak bu­vu­sio Len­ki­jos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos sek­re­to­riaus vys­ku­po Ta­deus­zo Pie­ro­ne­ko (Ta­deu­šo Pe­ro­ne­ko), to­kios sta­tis­ti­kos iš tik­rų­jų nė­ra, taip pat ne­sa­ma ku­ni­gų vai­kų iš­lai­ky­mo pro­ble­mos sis­te­mi­nių spren­di­mų.

Vys­ku­po nuo­mo­ne, šį klau­si­mą vys­ku­pi­jos spren­džia at­ski­rai, ta­čiau jis ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad kai ku­rio­se vys­ku­pi­jo­se yra įsteig­ti spe­cia­lūs ali­men­tų fon­dai. Taip pat ti­kė­ti­na, kad tė­vais ta­pu­siems ku­ni­gams kai ka­da šel­pia pa­ra­pi­jų, ku­riuo­se jie dir­ba, kle­bo­nai.

2011 07 25 16:00
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt