antradienis, liepos 7 d.
Kova tarp laisvės ir atsakomybės internete
tiesa.com

Pasaulyje itin paaštrėjo aktyvios diskusijos apie autorinių teisių apsaugą, piratavimą ir laisvą internetą. Šias diskusijas paskatino teisės akto, nukreipto prieš piratavimą internete ACTA, pasirašymas ir kitų svarbių antipiratavimo teisės aktų JAV (SOPA, PIPA) viešas aptarimas.

AC­TA (An­ti-Coun­ter­fei­ting Tra­de Ag­re­e­ment) – tai an­ti­pi­ra­ti­nė pre­ky­bos su­tar­tis, ku­ria sie­kia­ma ap­sau­go­ti tarp­tau­ti­nes in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses. Sau­sio 26-ąją Ja­po­ni­jo­je 22 ES ša­lys ir dar ke­lios ša­lys ne ES na­rės – JAV, Ka­na­da, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja bei Aust­ra­li­ja – pa­si­ra­šė prieš­ta­rin­gai vi­suo­me­nės (ypač jau­nes­nio­sios jos da­lies) ver­ti­na­mą su­tar­tį.

AC­TA sie­kia­ma nu­sta­ty­ti tarp­tau­ti­nius in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos stan­dar­tus, o jos da­ly­ves įpa­rei­go­ja ko­vo­ti su daik­tų, kū­ri­nių ir ki­tų sub­jek­tų klas­to­ji­mu. Su­tar­tis pa­nai­ki­na tei­si­nius skir­tu­mus tarp pi­ra­ta­vi­mo ir klas­to­čių ga­mi­ni­mo, o au­to­rių tei­sių pa­žei­di­mai trak­tuo­ja­mi kaip kri­mi­na­li­niai nu­si­kal­ti­mai. Ti­ki­ma­si, kad ki­tos ES vals­ty­bės prie su­tar­ties pri­si­jungs už­bai­gu­sios rei­kia­mas tei­si­nes pro­ce­dū­ras. Su­tar­tį dar tu­rės ra­ti­fi­kuo­ti na­cio­na­li­niai par­la­men­tai ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP).

AC­TA kri­ti­kai tei­gia, kad ji ap­ri­bos žmo­nių iš­raiš­kos lais­vę in­ter­ne­te, nes ja siū­lo­ma sau­go­ti in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę se­kant in­ter­ne­to var­to­to­jus, be teis­mo nu­ta­ri­mo at­sklei­džiant pri­va­čius duo­me­nis, pri­va­lo­mai fil­truo­jant in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jų vyk­do­mą srau­tą, tai­kant pa­pil­do­mas baus­mes, to­kias kaip at­jun­gi­mą nuo in­ter­ne­to. Abe­jo­ja­ma ne tik dėl AC­TA nuo­sta­tų, bet ir dėl pa­čios su­tar­ties tiks­lin­gu­mo.

Kri­ti­kai tei­gia, jog su­tar­tis ne­bus veiks­min­ga vien dėl to, kad jo­je da­ly­vau­ja ne­di­de­lė pa­sau­lio vals­ty­bių da­lis – ir dar bū­tent ta, ku­rio­je in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės pa­žei­di­mai ke­lia ma­žiau­siai rū­pes­čių. Ben­dras su­tar­ties veiks­min­gu­mas la­biau­siai pri­klau­sys nuo to, kaip elg­sis ne AC­TA su­tar­ties vals­ty­bės, ypač Ki­ni­ja, Ru­si­ja ir In­di­ja.

An­ti-AC­TA vie­ni­ja dau­ge­lį in­ter­ne­to var­to­to­jų

Ko­va dėl in­ter­ne­to lais­vės pra­ėju­sį tre­čia­die­nį vi­rė ir už At­lan­to. Di­džiau­sios in­ter­ne­to en­cik­lo­pe­di­jos „Wi­ki­pe­dia“ por­ta­las an­glų kal­ba bu­vo iš­jung­tas, in­ter­ne­ti­nės pa­ieš­kos sis­te­ma „Go­og­le“ už­tem­dė sa­vo lo­go­ti­pą, taip pat bu­vo im­ta­si pro­tes­to ak­ci­jų ki­tuo­se po­pu­lia­riuo­se tin­kla­la­piuo­se, reiš­kiant su­si­rū­pi­ni­mą dėl JAV Kon­gre­so pla­nuo­ja­mų svars­ty­ti ko­vos su pi­ra­ta­vi­mu in­ter­ne­te įsta­ty­mų SO­PA (Stop On­li­ne Pi­ra­cy Act) ir PI­PA (Pro­tect IP Act).

Nau­jų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tus pa­lai­ko Ho­li­vu­das, mu­zi­kos pra­mo­nė, Pro­gra­mi­nės įran­gos ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų su­si­vie­ni­ji­mas, Ame­ri­kos na­cio­na­li­nė ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja ir JAV Pre­ky­bos rū­mai. Ta­čiau juos griež­tai kri­ti­kuo­ja skait­me­ni­nių tei­sių ir žo­džio lais­vės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios ma­no, kad šie tei­sės ak­tai JAV tar­ny­boms su­teiks pa­grin­dą ne­pra­de­dant tei­si­nių pro­ce­sų iš­jung­ti tin­kla­la­pius, kal­ti­na­mus in­ter­ne­ti­niu pi­ra­ta­vi­mu.

Vi­so­je ES ki­lo dis­ku­si­jų la­vi­na, vi­suo­me­nei reiš­kiant ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad žy­miai jos da­liai to­kia svar­bi su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta be ap­ta­ri­mo, o jos po­vei­kis – iki ga­lo ne­iš­tir­tas. EP, ku­ris tu­rės pa­tvir­tin­ti šią su­tar­tį, taip pat pa­si­gir­do ne­pri­ta­ri­mo bal­sų. Pa­skir­ta­sis pra­ne­šė­jas AC­TA klau­si­mu Ka­de­ris Ari­fas at­si­sta­ty­di­no dėl skaid­ru­mo trū­ku­mo pa­si­ra­šant su­tar­tį ir ne­pai­sy­tų EP re­ko­men­da­ci­jų. AC­TA su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas bu­vo itin ar­šiai su­tik­tas Len­ki­jo­je, ku­rio­je tūks­tan­čiai jau­nų in­ter­nau­tų iš­ėjo pro­tes­tuo­ti į gat­ves.

Kon­ser­va­ty­vių­jų pa­žiū­rų Var­šu­vos dien­raš­tis RZEC­ZPOS­PO­LI­TA ra­šo, kad ke­lias die­nas tru­ku­sios an­ti-AC­TA pro­tes­to ak­ci­jos, per ku­rias sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­reiš­kė in­ter­ne­to var­to­to­jai ir tin­klo įsi­lau­žė­liai, ne­da­vė jo­kių re­zul­ta­tų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Var­šu­va vis tiek pa­si­ra­šė AC­TA su­si­ta­ri­mą. At­sa­ky­da­ma „Ano­ni­mais“ sa­ve va­di­nan­ti gru­pė net su­ren­gė iš­puo­lį prieš ke­lis di­džiau­sius vals­ty­bi­nius tin­kla­la­pius. Kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų ven­gian­tys an­ti-AC­TA pro­tes­tuo­to­jai ap­kal­ti­no vy­riau­sy­bę, kad ji ne­su­ge­bė­jo pa­si­kon­sul­tuo­ti šiuo svar­biu klau­si­mu su pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne, ir pa­rei­ka­la­vo at­vi­rų dis­ku­si­jų au­to­ri­nių tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais.

Pa­sak dien­raš­čio, in­te­lek­ti­nei nuo­sa­vy­bei ap­sau­go­ti AC­TA nau­do­ja bran­duo­li­nę bom­bą, ku­rios spro­gi­mo po­vei­kis kol kas net ne­nu­ma­no­mas. RZEC­ZPOS­PO­LI­TA siū­lo, kad šią su­tar­tį pir­miau­sia iš­nag­ri­nė­tų Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas.

Ki­tas Var­šu­vos li­be­ra­lių pa­žiū­rų dien­raš­tis GA­ZE­TA WY­BORC­ZA ko­men­tuo­ja, kad dau­gu­ma žmo­nių, ku­rie nau­do­ja­si so­cia­li­niais tin­klais, sa­vo vir­tu­a­lų ta­pa­tu­mą ku­ria nau­do­da­mi įvai­rias nuo­ro­das, pvz., į „You­Tu­be“. Užuot ban­dę sa­ve api­bū­din­ti raš­tu, jie tie­siog pub­li­kuo­ja sa­vo mėgs­ta­miau­sias ci­ta­tas iš kny­gų ar dai­nų. Tai reiš­kia, kad in­ter­ne­ti­nė in­for­ma­ci­ja ku­ria in­ter­ne­to var­to­to­jų ta­pa­ty­bes ir su­tei­kia me­džia­gą šias ta­pa­ty­bes kur­ti. Jau­ni­mas iš­ėjo į gat­ves, nes bi­jo, kad da­lis jų ta­pa­tu­mo bus tie­siog kon­fis­kuo­ta.

Pi­ra­ta­vi­mas ga­li bū­ti nau­din­gas

Pra­hos li­be­ra­lių pa­žiū­rų dien­raš­tis HOS­PODARSKÉ NO­VI­NY ra­šo, kad tai, kaip šian­dien kul­tū­ra yra par­duo­da­ma, yra ga­na nau­jas reiš­ki­nys. XIX am­žiaus JAV kul­tū­ra ne­tu­rė­jo sa­vi­nin­ko. Kai­mai kei­tė­si dai­no­mis, o liau­dies ba­la­dėms kur­ti nau­do­ti li­te­ra­tū­ros teks­tai. Vė­liau dai­ni­nin­kai ta­po žy­miais at­li­kė­jais. Taip at­si­ti­ko to­dėl, kad at­si­ra­do ra­di­jas ar te­le­vi­zi­ja, gro­jan­tys jų įra­šus. Kul­tū­ros pra­mo­nė­je pra­dė­jo suk­tis di­de­li pi­ni­gai.

Dar ki­taip pa­dė­tis pa­si­kei­tė at­si­ra­dus as­me­ni­niams kom­piu­te­riams, ku­rie kiek­vie­nam var­to­to­jui lei­do ko­re­guo­ti įra­šo gar­są, il­gį, teks­tą ir pan. Pa­pras­tų žmo­nių kul­tū­ra grįž­ta, to­dėl kul­tū­ri­nė pra­mo­nė pa­si­ju­to pa­vo­ju­je. Pro­duk­ci­jos ir var­to­ji­mo san­ty­kis kei­čia­si, nes žmo­nės pa­tys daug vis­ko pub­li­kuo­ja. Tei­sėt­var­kos spren­di­mais, to­kiais kaip AC­TA, sten­gia­ma­si pa­di­din­ti di­džių­jų tu­ri­nio ga­min­to­jų pel­nus ir ap­sau­go­ti jų po­zi­ci­jas. Ta­čiau, su­si­vie­ni­ję prieš AC­TA, žmo­nės pa­ki­lo į ma­si­nes pro­tes­to ak­ci­jas, nes pa­ju­to ki­ši­mą­si į sa­vo kas­die­nį gy­ve­ni­mą ir pa­vo­jų, kad ne­be­ga­lės da­ly­vau­ti pa­sau­lio pro­ce­suo­se.

So­fi­jos kai­rių­jų pa­žiū­rų dien­raš­tis DU­MA ma­no, kad pi­ra­ta­vi­mas in­ter­ne­te iš tik­rų­jų au­to­riams pa­de­da. Nors Bul­ga­ri­ja ir pa­si­ra­šė AC­TA, ta­čiau ši su­tar­tis pa­da­rys dau­giau ža­los, nei duos nau­dos. Gar­siai šau­kiant apie pi­ra­ta­vi­mo ža­lą yra nu­ty­li­ma jo nau­da. Iš tie­sų pi­ra­ta­vi­mas ne­pa­da­ro tiek ža­los, kiek skel­bia mu­zi­kos ir fil­mų in­dust­ri­ja. Po­pu­lia­rus ra­šy­to­jas Pau­lo Co­el­ho as­me­ni­nia­me tink­la­la­py­je pub­li­ka­vo nuo­ro­das į sa­vo teks­tus, ku­riuos da­bar ga­li­ma par­si­siųs­ti ne­mo­ka­mai, kad skai­ty­to­jai ne­nu­si­ženg­tų var­to­to­jų ap­sau­gos įsta­ty­mams. Jis pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės, ne­mo­ka­mai skai­tan­tys jo kny­gas in­ter­ne­te, vė­liau jų nu­si­per­ka kny­gy­ne.

Di­die­ji pa­sau­lio in­ter­ne­to gi­gan­tai ky­la į ko­vą

Niu­jor­ko WALL STRE­ET JOUR­NAL ra­šo, kad kai ku­rie po­pu­lia­riau­si in­ter­ne­to por­ta­lai pa­ro­dė stra­te­gi­nius su­ge­bė­ji­mus, pri­lygs­tan­čius ge­riau­sioms po­li­ti­nėms kam­pa­ni­joms. Jų gin­klas – in­ter­ne­to už­tem­dy­mo die­na, ku­ri tu­rė­jo at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į prieš pi­ra­ta­vi­mą nu­kreip­tus tei­sės ak­tus. Dau­gu­mai žmo­nių Ho­li­vu­de ir tra­di­ci­nė­je ži­niask­lai­do­je, pa­rė­mu­sių šiuos įsta­ty­mų ak­tus, bu­vo ne­ti­kė­ta, kad dėl jų pra­si­dės di­de­lis vie­šas mū­šis.

Net ir Bal­tie­ji rū­mai pa­si­sa­kė prieš kai ku­rias šių įsta­ty­mų da­lis. „Fa­ce­bo­ok“ ir „Go­og­le“ su­kū­rė stip­rias lo­bis­ti­nes kam­pa­ni­jas. Di­džiau­sia bė­da ta, kad tra­di­ci­nės ži­niask­lai­dos pla­ti­na­ma ži­nia, jog rei­kia su­si­mo­kė­ti už po­pu­lia­rius fil­mus, TV lai­das ir kny­gas, ne­su­tam­pa su dau­ge­lio var­to­to­jų įpro­čiu gau­ti šį tu­ri­nį iš in­ter­ne­to ne­mo­ka­mai. Šis mū­šis taip pat at­sklei­dė, kaip pui­kiai kom­pa­ni­jos iš­mo­ko nau­do­ti in­ter­ne­tą, o ypač so­cia­li­nę ži­niask­lai­dą, kad pa­kreip­tų žai­di­mo tai­syk­les sa­vo nau­dai.

2012 02 09 08:25
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt