trečiadienis, rugpjūčio 5 d.
Būk saugus ir saugok kitus
tiesa.com

ŽIV ir AIDS dažnai tapatinami. Vadinamasis žmogaus imunodeficito virusas ŽIV, kuris yra mažesnis už bakteriją ir gyvena tik žmogaus organizmo ląstelėse, patekęs į žmogaus organizmą naikina baltuosius kraujo kūnelius, imuninėje sistemoje atliekančius labai svarbų vaidmenį kontroliuojant infekcijas.

AIDS – vėlyvoji ŽIV stadija, kuri diagnozuojama, kai ŽIV galutinai pažeidžia organizmo imuninę sistemą. Tada žmogus suserga sunkiomis lėtinėmis ligomis.

Kaip plinta?

Yra 3 ŽIV viruso plitimo būdai: per lytinius santykius (vaginaliniai, analiniai, oraliniai), per kraują, iš motinos vaikui (nėštumo, gimdymo metu, maitinant krūtimi). ŽIV plin­ta per or­ga­niz­mo skys­čius, tai­gi ir per sper­mą bei makš­ties iš­sky­ras. Be­je, ne­sau­gių ly­ti­nių san­ty­kių me­tu mo­te­riai už­si­krės­ti yra dides­nė ti­ki­my­bė nei vy­rui, o dar di­des­nė – ana­li­nio sek­so me­tu.

Prezervatyvas patikimai apsaugo nuo ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų. Dominuojantis ŽIV plitimo būdas Europoje yra heteroseksualūs santykiai (beveik pusė visų atvejų.). Injekcinių narkotikų vartojimas sudaro penktadalį, homoseksualūs santykiai – dar šiek tiek mažiau proc. ŽIV infekcijos perdavimas iš motinos vaikui – apie 1 proc. visų atvejų.

Kada didesnė rizika?

Didesnė rizika užsikrėsti per lytinius santykius, jei: vienas iš partnerių serga kita lytiškai plintančia liga; santykiaujama menstruacijų metu, vieno iš partnerių gleivinė mechaniškai pažeista; santykiai prievartiniai, žalojantys gleivinę (dažniausiai išžaginimo atv.), santykiaujama pirmą kartą, vienas iš partnerių sega pirmine ŽIV infekcijos ar AIDS stadija, kai viruso koncentracija organizme ypač didelė (pvz., kas penktas lytinis aktas su ką tik užsikrėtusiu asmeniu baigiasi ŽIV perdavimu).

Vi­ru­sas nau­ja­gi­miui ga­li bū­ti per­duo­da­mas per pla­cen­tą, ta­čiau daž­niau­siai taip ne­nu­tin­ka. Ki­ta ver­tus, nau­ja­gi­mis ga­li už­si­krės­ti gim­da­mas na­tū­ra­liais ta­kais. Jei ser­gan­čiai mo­ti­nai tai­ko­mas an­ti­vi­ru­si­nis gy­dy­mas, la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė iš­ne­šio­ti svei­ką nau­ja­gi­mį, ta­čiau tu­ri bū­ti tai­ko­mas ce­za­rio pjū­vis. Mai­tin­ti krū­ti­mi ser­gan­čiai mo­ti­nai ne­ga­li­ma, nes vi­ru­sas ga­li bū­ti per­duo­da­mas per pie­ną.

Kaip nustatoma?

ŽIV yra sun­kiai ap­tin­ka­mas or­ga­niz­me, to­dėl už­si­krė­ti­mo nu­sta­ty­mui nau­do­ja­mas spe­ci­fi­nis an­ti­kū­nių ty­ri­mas. An­ti­kū­niai ran­da­mi po už­si­krė­ti­mo mo­men­to praė­jus nuo vie­no iki ke­lių mė­ne­sių. To­kie žmo­nės va­di­na­mi in­fe­kuo­tais. La­ten­ti­niu (slaptuoju) pe­rio­du li­gos pa­ste­bė­ti pa­tiems neį­ma­no­ma, to­dėl jei esa­te ri­zi­kos gru­pė­je – var­to­ja­te nar­ko­ti­kus ar mė­gau­ja­tės ne­sau­giais ly­ti­niais san­ty­kiais – rei­kė­tų at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus. Nau­do­jant vais­tus ga­li­ma sėkmingai su­stab­dy­ti li­gos pro­gre­sa­vi­mą. Ne­si­gy­dant AIDS iš­si­vys­to vidutiniškai po de­vy­ne­rių me­tų.

Ligų „puokštė“

Pas­ku­ti­nė ŽIV in­fek­ci­jos sta­di­ja AIDS pa­si­reiš­kia iš­ti­su li­gų komp­lek­su. Tuo­met be prie­žas­ties at­si­ran­da ar pa­si­kar­to­ja karš­čia­vi­mas, trun­kan­tis il­giau nei mė­ne­sį. Be prie­žas­ties ne­ten­ka­ma svo­rio – per 3 mė­ne­sius pra­ran­da­ma dau­giau kaip 7,5 kg (ar­ba dau­giau kaip 10 pro­c.) kū­no ma­sės.

Be prie­žas­ties vi­du­riuo­ja­ma il­giau kaip mė­ne­sį. Nak­ti­nis pra­kai­ta­vi­mas trun­ka il­giau kaip mė­ne­sį. Pa­si­reiš­kia ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mo požymiai: rau­me­nų silp­nu­mas, ju­ti­mų, at­min­ties, kon­cent­ra­ci­jos, psi­chi­kos su­tri­ki­mas. Bū­din­gos vi­ru­sų, gry­be­lių, pir­muo­nių ir ki­tų su­kė­lė­jų in­fek­ci­jos, ku­rios nor­ma­lų imu­ni­te­tą tu­rin­tiems žmo­nėms pa­pras­tai ne­pa­si­reiš­kia.

AIDS sta­di­jo­je ga­li vys­ty­tis kai ku­rie aug­liai, at­si­ras­ti ne­spe­ci­fi­nių odos ir glei­vi­nių li­gų: pū­li­nu­kų, kar­pų, opų, spuo­gų ir kt. Ser­gan­tieji tu­rė­tų būti sąmoningi ir pranešti sa­vo sek­sua­li­niam (-iams) par­tne­riui (-iams) apie sa­vo li­gą, nau­do­ti pa­ti­ki­mas ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nes ly­ti­nių san­ty­kių me­tu.

Kodėl naudinga pasitikrinti dėl ŽIV?

Jeigu ŽIV infekcija išaiškinama anksti, netrukus po užsikrėtimo, labiau tikėtina, kad šių žmonių gyvenimas bus beveik normalios trukmės, o sveikata gera, jei jie laiku pradės gydytis nuo ŽIV ligos. Mažiau tikėtina, kad vartojantys vaistus nuo ŽIV ligos ir pakeitę savo gyvenseną asmenys užkrės ŽIV kitus, taigi ir sveikatos paslaugų išlaidos ŽIV ligos gydymui ir sveikatos priežiūrai bus mažesnės. Jeigu ŽIV infekcija bus nustatyta pavėluotai, galimos įvairios sveikatos komplikacijos, o tikėtina užsikrėtusiųjų gyvenimo trukmė bus trumpesnė. Užsikrėtusieji, patys to neįtardami, gali būti užkrėtę ŽIV kitus.

Įsidėmėk

ŽIV neplinta per orą, vandenį, maistą.

Neužkrečiama kosint, čiaudint, bučiuojantis, buitinio kontakto būdu.

Neužkrečiama per prakaitą, ašaras, naudojantis bendru tualetu, vonia, sauna, baseinu, indais, liečiant vienas kitą, valgant asmens, užsikrėtusio ŽIV, paruoštą maistą.

Neužsikrečiama per vabzdžių įkandimus. Viruso neplatina uodai ir erkės.

50 proc. atvejų ŽIV infekcija nustatoma pavėluotai, todėl dažnai pavėluotai pradedamas ŽIV ligos gydymas. Tai reiškia, kad daug žmonių nesitiria dėl ŽIV, kol nepasireiškia ŽIV ligos simptomai. Nebūk vienas iš jų!

2015 12 06 08:35
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt